صفر و یک

۱۶ مگابیت بر ثانیه | یکساله

۴۸۰,۰۰۰تومان
 • جشنواره زمستانه
 • ۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۰۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

۸ مگابیت بر ثانیه | یکساله

۳۶۰,۰۰۰تومان
 • جشنواره زمستانه
 • ۱۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۳۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۲۱۰,۰۰۰تومان
 • جشنواره زمستانه
 • ۱۵۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۱۲۰,۰۰۰تومان
 • جشنواره زمستانه
 • ۶۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی

۸ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۱۸۰,۰۰۰تومان
 • پکیج ویژه زمستانه
 • ۱۰۰۱ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل روزانه
 • ۲۰۱ گیگابایت ترافیک بین الملل ۲ تا ۸ صبح

۸ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۱۲۰,۰۰۰تومان
 • پکیج ویژه زمستانه
 • ۱۰۰۱ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۲۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل روزانه
 • ۳۰۱ گیگابایت ترافیک بین الملل ۲ تا ۸ صبح

۸ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۹۰,۰۰۰تومان
 • پکیج ویژه زمستانه
 • ۱۰۰۱ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۱۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل روزانه
 • ۴۰۱ گیگابایت ترافیک بین الملل ۲ تا ۸ صبح

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۲۲۸,۰۰۰تومان
 • پکیج ویژه زمستانه
 • ۱۰۰۱ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل روزانه
 • ۲۰۱ گیگابایت ترافیک بین الملل ۲ تا ۸ صبح

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۱۸۰,۰۰۰تومان
 • پکیج ویژه زمستانه
 • ۱۰۰۱ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۲۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل روزانه
 • ۳۰۱ گیگابایت ترافیک بین الملل ۲ تا ۸ صبح

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۱۲۰,۰۰۰تومان
 • پکیج ویژه زمستانه
 • ۱۰۰۱ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۱۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل روزانه
 • ۴۰۱ گیگابایت ترافیک بین الملل ۲ تا ۸ صبح

دو ساله

۲۴۰,۰۰۰تومان
 • ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه
 • ۱۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۱۳۲,۰۰۰تومان
 • ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه
 • ۶۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۷۱,۰۰۰تومان
 • ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه
 • ۳۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۳۷,۵۰۰تومان
 • ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه
 • ۱۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۳۰ گیگابایت ترافیک داخلی

دو ساله

۳۸۰,۰۰۰تومان
 • ۱ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۲۱۶,۰۰۰تومان
 • ۱ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۱۱۶,۰۰۰تومان
 • ۱ مگابیت بر ثانیه
 • ۶۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۶۰,۰۰۰تومان
 • ۱ مگابیت بر ثانیه
 • ۳۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی

دو ساله

۴۸۰,۰۰۰تومان
 • ۲ مگابیت بر ثانیه
 • ۴۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۹۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۲۷۰,۰۰۰تومان
 • ۲ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۱۴۴,۰۰۰تومان
 • ۲ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۷۵,۰۰۰تومان
 • ۲ مگابیت بر ثانیه
 • ۶۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۳۷۸,۰۰۰تومان
 • ۳ مگابیت بر ثانیه
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۶۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۱۹۹,۵۰۰تومان
 • ۳ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۵۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۱۰۵,۰۰۰تومان
 • ۳ مگابیت بر ثانیه
 • ۷۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۵۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۳۵,۰۰۰تومان
 • ۳ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۵۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۴۳۲,۰۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۴۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۹۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۲۲۸,۰۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۱۲۰,۰۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۴۰,۰۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۵۱۰,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۶۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۲۷۴,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۶۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۱۵۰,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۵۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۵۰,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۵۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۸۶۴,۰۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۹۶۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۹۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۴۵۶,۰۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۴۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۹۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۲۴۰,۰۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۸۰,۰۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۴۱۱,۸۴۰تومان
 • ۲ مگابیت بر ثانیه
 • ۳۶۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۷۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۲۱۷,۶۲۰تومان
 • ۲ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۳۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۱۱۴,۶۶۰تومان
 • ۲ مگابیت بر ثانیه
 • ۹۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۳۵,۰۰۰تومان
 • ۲ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۵۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۵۴۰,۰۰۰تومان
 • ۳ مگابیت بر ثانیه
 • ۵۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۰۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۲۸۵,۰۰۰تومان
 • ۳ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۷۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۵۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۱۵۰,۰۰۰تومان
 • ۳ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۳۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۷۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۵۰,۰۰۰تومان
 • ۳ مگابیت بر ثانیه
 • ۴۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۹۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۷۰۲,۰۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۹۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۸۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۳۷۰,۵۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۴۵۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۹۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۱۹۵,۰۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۵۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۶۵,۰۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۷۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۵۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۸۶۴,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۵۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۳۰۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۴۵۶,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۷۵۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۵۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۲۴۰,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۳۷۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۷۵۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۸۰,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۲۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۵۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۱,۵۱۲,۰۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۵۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۵۰۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۷۰۳,۰۸۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۲۶۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۵۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۳۷۰,۴۴۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۶۳۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۱۲۶,۰۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۱۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۲۴۰,۰۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۹۶ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۹۲ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۱۲۰,۰۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۴۸ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۹۶ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۲۱۶,۰۰۰تومان
 • ۳ مگابیت بر ثانیه
 • ۷۲ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۴۴ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۱۰۸,۰۰۰تومان
 • ۳ مگابیت بر ثانیه
 • ۳۶ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۷۲ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۳۰۰,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۱۵۰,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۶۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۷۵,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۳۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۴۸۰,۰۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۳۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۲۴۰,۰۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۹۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۱۲۰,۰۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۴۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۹۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • آستانه مصرف منصفانه: (Fair Usage Policy)

  به حداکثر حجم مصرفی تعیین شده داخلی برای هریک از سرعت ها گفته می شود که به نام مقدار ترافیک FUP نیز نام برده می شود.

  ضریب FUP (نسبت ترافیک بین المللی به داخلی)

  در جهت تکریم مشترکین و افزایش سطح رضایتمندی، شرکت صفرویک در نظر گرفته تا نیمی از سطح ترافیک FUP اختصاص یافته به هر سرعت را به حجم ترافیک بین المللی اختصاص دهد.

  رسیدن به وضعیت  FUP:

  پس از اتمام حجم تبادل FUP تخصیص یافته سرعت سرویس به ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه کاهش می‎یابد.

  خروج از وضعیت  FUP:

  مشترکین پس از رسیدن به وضعیت FUP یعنی ( اتمام ترافیک و کاهش سرعت تا ۱۲۸ کیلوبیت ) می توانند پیش از پایان یافتن زمان سرویسشان با خرید بسته های ترافیک اضافه سرعت خود را مجدد به سرعتی که در ابتدا خریداری نموده بودند ارتقا دهند.

  نکات مهم:
  1. به تمامی مبالغ فوق ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
  2. هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات) ۱۲۰٫۰۰۰ ریال است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
  3. به آستانه مصرف هر یک از سرویس‌ها ۵% ترافیک بیش‌تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است.
  4. حجم باقیمانده سرویس های عادی غیرحجمی به دوره ی بعدی منتقل نمی شود.
  5. سرعت سرویس بر روی همان سرعتی که فروخته شده است محدود خواهد شد یعنی سرعت سرویس بیشتر از سرعت اسمی آن باز نیست، برای مثال کاربر با انتخاب سرویس ۸ مگ بصورت واقعی روی سرعت ۸ مگ ( ۹۵% تضمینی ) محدود خواهد شد و سرعتی بالاتر دریافت نخواهد کرد.
  6. در صورت درخواست مشترک، هزینه نصب حضوری ۲۵۰۰۰ تومان می‌باشد.

معرفی خدمات

معرفی صفر و یک

شرکت مهندسی صفر و یک پرداز با نام تجاری صفرویک و مجوز رسمی از سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیوئی از سال ۱۳۷۷ همزمان با گسترش شبکه اینترنت در ایران ، فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت با بهره گیری از پرسنل با دانش، مجرب و بهترین تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری روز دنیا ، همواره در تلاش بوده است خود را با جهت گیری های سریع دنیای فن آوری همسو نموده و خدماتی با کیفیت و درخور نیاز مشتریان ارائه نماید. صفرو یک پرداز بر این باور است که استفاده از تکنولوژی روز به تنهایی و بدون اعتلای دانش همکاران داخل شرکت و مشتریان، امکان پذیر نمی باشد ؛ از این رو همکاران صفرویک پرداز همواره سعی در دستیابی به تازه های این صنعت و انتقال دانش آن به مشتریان خود را دارند . صفرویک بقا و پایداری خود را در گرو رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده می­داند شرکت صفر و یک پرداز از یک سو با گسترش محدوده پوشش دهی خود به سراسر کشور از طریق اخذ پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت ( Servco ) از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و از سوی دیگر با پشتیبانی ۲۴ ساعته سرویس ها و خدمات و استفاده از تجهیزات سخت افزاری باکیفیت امکان ارائه خدمات ارتباطی مطمئن و مناسبی را برای مشتریان در طول شبانه روز فراهم نموده است. مجموعه مدیران و کارکنان صفر و یک پرداز با پیاده سازی الگو های مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی همواره در تلاش به منظور ارتقای سطح کیفیت خدمات خود و رضایت مندی مشتریان خود می باشند .

در مورد خدمات ما سوالی دارید؟

منتظر سوالات، نظرات و پیشنهادات شما هستیم…