یکساله

۲۷۹,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • سرعت دریافتی : ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۴۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل

شش ماهه

۱۴۲,۵۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • سرعت دریافتی : ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل

سه ماهه

۷۲,۷۵۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • سرعت دریافتی : ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل

یکساله

۴۴۶,۴۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • سرعت دریافتی : ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۹۶۰ گیگابایت ترافیک بین الملل

شش ماهه

۲۲۸,۰۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • سرعت دریافتی : ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۴۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل

سه ماهه

۱۱۶,۴۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • سرعت دریافتی : ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل

یکساله

۵۱۳,۳۶۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • سرعت دریافتی : ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۰۲۴ گیگابایت ترافیک بین الملل

شش ماهه

۲۶۲,۲۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • سرعت دریافتی : ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۵۱۲ گیگابایت ترافیک بین الملل

سه ماهه

۱۳۳,۸۶۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • سرعت دریافتی : ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۷۶ گیگابایت ترافیک بین الملل

یکساله

۵۵۸,۰۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • سرعت دریافتی : ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۲۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل

شش ماهه

۲۸۵,۰۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • سرعت دریافتی : ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۶۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل

سه ماهه

۱۴۵,۵۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • سرعت دریافتی : ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل

یکساله

۷۲۵,۴۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • سرعت دریافتی : ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۵۶۰ گیگابایت ترافیک بین الملل

شش ماهه

۳۷۰,۵۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • سرعت دریافتی : ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۷۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل

سه ماهه

۱۸۹,۱۵۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • سرعت دریافتی : ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۳۹۰ گیگابایت ترافیک بین الملل

یکساله

۱۳۲,۰۰۰تومان
 • ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه
 • ۱۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۷۰,۰۰۰تومان
 • ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه
 • ۶۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۳۷,۰۰۰تومان
 • ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه
 • ۳۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۱۲,۵۰۰تومان
 • ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه
 • ۱۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۲۱۲,۰۰۰تومان
 • ۱ مگابیت بر ثانیه
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۱۱۳,۰۰۰تومان
 • ۱ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۵۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۶۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۵۸,۰۰۰تومان
 • ۱ مگابیت بر ثانیه
 • ۷۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۲۰,۰۰۰تومان
 • ۱ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۲۶۴,۰۰۰تومان
 • ۲ مگابیت بر ثانیه
 • ۴۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۹۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۱۴۰,۰۰۰تومان
 • ۲ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۹۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۷۳,۰۰۰تومان
 • ۲ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۲۵,۰۰۰تومان
 • ۲ مگابیت بر ثانیه
 • ۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۳۷۰,۰۰۰تومان
 • ۳ مگابیت بر ثانیه
 • ۶۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۴۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۱۹۵,۰۰۰تومان
 • ۳ مگابیت بر ثانیه
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۱۰۰,۰۰۰تومان
 • ۳ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۵۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۶۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۳۵,۰۰۰تومان
 • ۳ مگابیت بر ثانیه
 • ۵۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۴۲۰,۰۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۷۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۸۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۲۲۵,۰۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۳۶۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۴۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۱۱۵,۰۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۷۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۴۰,۰۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۶۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۵۲۵,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۰۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۳۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۲۸۰,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۵۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۱۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۱۴۵,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۷۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۰۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۵۰,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۹۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۳۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۸۴۵,۰۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۱۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۸۴۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۴۵۰,۰۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۰۵۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۲۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۲۳۳,۰۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۵۲۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۱۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۸۰,۰۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۷۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۷۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
آستانه مصرف منصفانه: (Fair Usage Policy)

به حداکثر حجم مصرفی تعیین شده داخلی برای هریک از سرعت ها گفته می شود که به نام مقدار ترافیک FUP نیز نام برده می شود.

ضریب FUP (نسبت ترافیک بین المللی به داخلی)

در جهت تکریم مشترکین و افزایش سطح رضایتمندی، شرکت مخابرات ایران ( ۲۰۲۰ ) در نظر گرفته تا یک چهارم از سطح ترافیک FUP اختصاص یافته به هر سرعت را به حجم ترافیک بین المللی اختصاص دهد.

رسیدن به وضعیت  FUP:

پس از اتمام حجم تبادل FUP تخصیص یافته سرعت سرویس به ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه کاهش می‎یابد.

خروج از وضعیت  FUP:

مشترکین پس از رسیدن به وضعیت FUP یعنی ( اتمام ترافیک و کاهش سرعت تا ۱۲۸ کیلوبیت ) می توانند پیش از پایان یافتن زمان سرویسشان با خرید بسته های ترافیک اضافه سرعت خود را مجدد به سرعتی که در ابتدا خریداری نموده بودند ارتقا دهند.

نکات مهم:
 1. به تمامی مبالغ فوق ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
 2. ترافیک کلیه سرویس های غیرحجمی مدت دار (سه ماهه، شش ماهه و یکساله) ماهانه در اختیار کاربر قرار می گیرد.
 3. حجم باقیمانده سرویس های عادی غیرحجمی به دوره ی بعدی منتقل نمی شود.
 4. سرعت سرویس بر روی همان سرعتی که فروخته شده است محدود خواهد شد یعنی سرعت سرویس بیشتر از سرعت اسمی آن باز نیست، برای مثال کاربر با انتخاب سرویس ۸ مگ بصورت واقعی روی سرعت ۸ مگ ( ۹۵% تضمینی ) محدود خواهد شد و سرعتی بالاتر دریافت نخواهد کرد.
 5. در صورت درخواست مشترک، هزینه نصب حضوری ۲۵۰۰۰ تومان می‌باشد.

معرفی خدمات

معرفی شرکت مخابرات ( ۲۰۲۰ )

اینترنت پرسرعت مخابرات: سریع، پایدار، مطمئن!

مخابرات استان آذربایجان شرقی، به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه‌ی ارایه کننده‌ی خدمات دسترسی به اینترنت و راهکارهای ارتباطی اینترنتی در استان، توانسته است با بهره‌گیری از نیروهای کارآمد و متخصص خود و با ایجاد بزرگ‌ترین شبکه‌ی دسترسی به آخرین ابزارهای ارتباطی و اینترنتی، خدمات متنوع، کارساز و موثری را برای تمامی کاربران فراهم سازد.

در کنار ارائه خدمات به تمامی شهر های استان، افتخار ما ارائه سرویس های اینترنت پرسرعت در روستاهای بالای ۱۰۰۰ نفر می باشد. این شرکت دارای شماره پروانه ارائه خدمات : ۱۰۰/۱۱۰۰ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد.

در مورد خدمات ما سوالی دارید ؟

منتظر سوالات، نظرات و پیشنهادات شما هستیم…