داده پردازی فن آوا

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۵۰,۰۰۰تومان
 • مخصوص ثبت نام اولیه
 • ۱۶۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۳۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۱ ماه زمان اضافه

۸ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۳۲,۰۰۰تومان
 • مخصوص ثبت نام اولیه
 • ۱۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۱ ماه زمان اضافه

۴ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۲۶,۰۰۰تومان
 • مخصوص ثبت نام اولیه
 • ۱۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۱ ماه زمان اضافه

۲ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۱۷,۰۰۰تومان
 • مخصوص ثبت نام اولیه
 • ۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۱ ماه زمان اضافه

۴ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۱۲۰,۰۰۰تومان
 • سرویس های سطح برنزی
 • ۱۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۳۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی

۴ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۴۰,۰۰۰تومان
 • سرویس های سطح برنزی
 • ۶۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی

۲ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۷۵,۰۰۰تومان
 • سرویس های سطح برنزی
 • ۱۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی

۲ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۲۵,۰۰۰تومان
 • سرویس های سطح برنزی
 • ۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی

۱۲ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۱۸۲,۰۰۰تومان
 • سرویس های سطح برنزی
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۶۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

۱۲ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۶۲,۰۰۰تومان
 • سرویس های سطح برنزی
 • ۱۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

۸ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۱۵۰,۰۰۰تومان
 • سرویس های سطح برنزی
 • ۲۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی

۸ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۵۰,۰۰۰تومان
 • سرویس های سطح برنزی
 • ۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی

۱۲ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۷۲۲,۰۰۰تومان
 • سرویس های سطح برنزی
 • ۱۲۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۴۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • + ۱ ماه زمان اضافه

۱۲ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۳۶۲,۰۰۰تومان
 • سرویس های سطح برنزی
 • ۶۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • + ۵۰ گیگابایت ترافیک اضافه

۸ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۳۰۰,۰۰۰تومان
 • سرویس های سطح برنزی
 • ۴۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۹۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • + ۵۰ گیگابایت ترافیک اضافه

۴ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۲۴۰,۰۰۰تومان
 • سرویس های سطح برنزی
 • ۳۶۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۷۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • + ۵۰ گیگابایت ترافیک اضافه

۳ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۳۵,۰۰۰تومان
 • سرویس های سطح برنزی
 • ۱ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲ گیگابایت ترافیک داخلی

۱ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۲۰,۰۰۰تومان
 • سرویس های سطح برنزی
 • ۱ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲ گیگابایت ترافیک داخلی

۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۱۲,۵۰۰تومان
 • سرویس های سطح برنزی
 • ۱ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲ گیگابایت ترافیک داخلی

۸ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۱۸۲,۰۰۰تومان
 • سرویس های سطح نقره ای
 • ۹۶۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۹۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی

۸ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۶۲,۰۰۰تومان
 • سرویس های سطح نقره ای
 • ۳۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۶۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی

۶ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۱۶۴,۰۰۰تومان
 • سرویس های سطح نقره ای
 • ۷۵۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۵۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

۶ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۵۶,۰۰۰تومان
 • سرویس های سطح نقره ای
 • ۲۵۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۵۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۲۹۰,۰۰۰تومان
 • سرویس های سطح نقره ای
 • ۱۹۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۳۸۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۹۸,۰۰۰تومان
 • سرویس های سطح نقره ای
 • ۶۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی

۱۲ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۲۵۴,۰۰۰تومان
 • سرویس های سطح نقره ای
 • ۱۵۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۳۰۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

۱۲ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۸۶,۰۰۰تومان
 • سرویس های سطح نقره ای
 • ۵۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۶۷۴,۰۰۰تومان
 • سرویس های سطح نقره ای
 • ۵۰۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۰۱۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • + ۵۰ گیگابایت ترافیک اضافه

۱۲ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۵۴۸,۰۰۰تومان
 • سرویس های سطح نقره ای
 • ۴۱۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۸۳۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • + ۵۰ گیگابایت ترافیک اضافه

۸ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۴۲۲,۰۰۰تومان
 • سرویس های سطح نقره ای
 • ۳۲۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۶۵۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • + ۵۰ گیگابایت ترافیک اضافه

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۱,۳۴۶,۰۰۰تومان
 • سرویس های سطح نقره ای
 • ۹۶۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۹۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۱ ماه زمان اضافه

۱۲ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۱,۰۹۴,۰۰۰تومان
 • سرویس های سطح نقره ای
 • ۷۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۵۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۱ ماه زمان اضافه

۸ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۸۴۲,۰۰۰تومان
 • سرویس های سطح نقره ای
 • ۶۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۱ ماه زمان اضافه
آستانه مصرف منصفانه: (Fair Usage Policy)

به حداکثر حجم مصرفی تعیین شده داخلی برای هریک از سرعت ها گفته می شود که به نام مقدار ترافیک FUP نیز نام برده می شود.

ضریب FUP (نسبت ترافیک بین المللی به داخلی)

در جهت تکریم مشترکین و افزایش سطح رضایتمندی، شرکت داده پردازی فن آوا در نظر گرفته تا نیمی از سطح ترافیک FUP اختصاص یافته به هر سرعت را به حجم ترافیک بین المللی اختصاص دهد. ترافیک مصرفی وب سایت های داخلی به صورت نیم بها و ترافیک مصرفی پیام رسان های داخلی به صورت یک سوم بها محاسبه می شود. بدین معنی که در صورت استفاده از وب سایت های داخلی، معادل یک دوم و همچنین در صورت استفاده از پیام رسان های داخلی معادل یک سوم، از ترافیک بسته شما کسر خواهد شد.

رسیدن به وضعیت  FUP:

پس از اتمام حجم تبادل FUP تخصیص یافته سرعت سرویس به ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه کاهش می‎یابد.

خروج از وضعیت  FUP:

مشترکین پس از رسیدن به وضعیت FUP یعنی ( اتمام ترافیک و کاهش سرعت تا ۱۲۸ کیلوبیت ) می توانند پیش از پایان یافتن زمان سرویسشان با خرید بسته های ترافیک اضافه سرعت خود را مجدد به سرعتی که در ابتدا خریداری نموده بودند ارتقا دهند.

نکات مهم:
 1. به تمامی مبالغ فوق ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
 2. هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات) ۱۲۰٫۰۰۰ ریال است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
 3. حجم باقیمانده سرویس های عادی غیرحجمی به دوره ی بعدی منتقل نمی شود.
 4. سرعت سرویس بر روی همان سرعتی که فروخته شده است محدود خواهد شد یعنی سرعت سرویس بیشتر از سرعت اسمی آن باز نیست، برای مثال کاربر با انتخاب سرویس ۸ مگ بصورت واقعی روی سرعت ۸ مگ ( ۹۵% تضمینی ) محدود خواهد شد و سرعتی بالاتر دریافت نخواهد کرد.
 5. در صورت درخواست مشترک، هزینه نصب حضوری ۲۵۰۰۰ تومان می‌باشد.

معرفی خدمات

معرفی داده پردازی فن آوا

شرکت داده‌ پردازی فن‌آوا یکی از شرکت های تحت پوشش گروه فن آوا (هلدینگ تخصص در حوزه IT, ICT) است که از سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات انتقال دیتا و ارائه خدمات جانبی آن آغاز کرده است و در حال حاضر دارنده پروانه ارائه‌ ارتباطات ثابت (FCP) در سطح کشور می‌باشد.

تکنولوژی‌های مورد استفاده :

 • – شبکه مبتنی بر IP-MPLS
 • – تجهیزات چندخدمتی MSAN
 • – خدمات VPN در لایه های ۲ و ۳ ( VPLS )
 • – شبکه مرکزی با استفاده از تجهیزات Juniper–Cisco
 • – سامانه های ارتباطی Microwave Friberoptic
 • – سرورهای SUN ,HP در حوزه مرکز داده و سرویس ها
 • – تجهیزات امنیتی فایروال های Cisco (IDS, IPS)

در مورد خدمات ما سوالی دارید؟

منتظر سوالات، نظرات و پیشنهادات شما هستیم…