مبناتلکام

یکساله

۴۲۹,۹۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل ماهانه
 • ۲۰۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۲۲۵,۹۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل ماهانه
 • ۲۰۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۱۱۵,۹۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل ماهانه
 • ۲۰۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۵۲۴,۹۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل ماهانه
 • ۲۰۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۲۷۹,۹۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل ماهانه
 • ۲۰۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۱۴۴,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل ماهانه
 • ۲۰۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۴۹,۹۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل ماهانه
 • ۲۰۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۳۰۰,۰۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۶۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۱۹۹,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۴۹ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۹۸ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۱۵۶,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۹۹,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۴۹.۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۹۹ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۷۰,۵۰۰تومان
 • ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه
 • ۹۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۳۶,۳۷۵تومان
 • ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه
 • ۴۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۹۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۲۱۶,۰۰۰تومان
 • ۱ مگابیت بر ثانیه
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۶۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۱۱۲,۸۰۰تومان
 • ۱ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۵۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۵۸,۲۰۰تومان
 • ۱ مگابیت بر ثانیه
 • ۷۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۵۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۲۰,۰۰۰تومان
 • ۱ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۵۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۲۷۰,۰۰۰تومان
 • ۲ مگابیت بر ثانیه
 • ۴۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۹۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۱۴۱,۰۰۰تومان
 • ۲ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۷۲,۷۵۰تومان
 • ۲ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۲۵,۰۰۰تومان
 • ۲ مگابیت بر ثانیه
 • ۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۳۷۸,۰۰۰تومان
 • ۳ مگابیت بر ثانیه
 • ۶۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۱۹۷,۴۰۰تومان
 • ۳ مگابیت بر ثانیه
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۶۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۱۰۱,۸۵۰تومان
 • ۳ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۵۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۳۵,۰۰۰تومان
 • ۳ مگابیت بر ثانیه
 • ۵۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۴۳۲,۰۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۰۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۰۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۲۲۵,۶۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۵۱۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۰۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۱۱۶,۴۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۵۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۵۱۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۴۰,۰۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۸۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۷۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۵۴۰,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۴۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۸۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۲۸۲,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۲۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۴۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۱۴۵,۵۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۶۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۵۰,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یکساله

۸۶۴,۰۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۴۸۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۹۶۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شش ماهه

۴۵۱,۲۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۲۴۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۸۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

سه ماهه

۲۳۲,۸۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۲۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۴۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

یک ماهه

۸۰,۰۰۰تومان
 • ۱۶ مگابیت بر ثانیه
 • ۴۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۸۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی

شرکت گسترش ارتباطات مبنا مطابق با مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آستانه مصرف منصفانه را براساس معیار و واحد پایه ترافیک داخلی تدوین و بعنوان مقدار ترافیک FUP در هر گروه سرعتی اعلام نموده است.

آستانه مصرف منصفانه: (Fair Usage Policy)

به حداکثر حجم مصرفی تعیین شده داخلی برای هریک از سرعت ها گفته می شود که به نام مقدار ترافیک FUP نیز نام برده می شود.

ضریب FUP (نسبت ترافیک بین المللی به داخلی)

در جهت تکریم مشترکین و افزایش سطح رضایتمندی، شرکت مبنا در نظر گرفته تا نیمی از سطح ترافیک FUP اختصاص یافته به هر سرعت را به حجم ترافیک بین المللی اختصاص دهد. یعنی به عنوان مثال در سرعت ۱۶ مگابیت بر ثانیه از مجموع ۸۰۰ گیگابایت ترافیک FUP تخصیص یافته نیمی از آن ۴۰۰ گیگابایت ترافیک بین المللی به شما اختصاص می یابد.

نحوه مصرف ترافیک  FUP:

به ازای هر ۲ گیگابایت ترافیک داخلی مصرف شده ۲ گیگابایت از مجموع ترافیک FUP و ۱ گیگابایت از مجموع ترافیک بین المللی سرویس کاسته خواهد شد.

بطور مثال: درصورتیکه سرویس ۸ مگابیت یکماهه با FUP معادل ۴۰۰ گیگابایت توسط مشترک خریداری گردیده باشد، با استفاده ۲ گیگ از محتواهای داخلی معادل دو گیگ از ترافیک FUP و ۱ گیگ از مجموع ترافیک بین المللی سرویس ایشان کسر خواهد شد.

رسیدن به وضعیت  FUP:

پس از اتمام حجم تبادل FUP تخصیص یافته سرعت سرویس به ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه کاهش می‎یابد.

خروج از وضعیت  FUP:

مشترکین پس از رسیدن به وضعیت FUP یعنی ( اتمام ترافیک و کاهش سرعت تا ۱۲۸ کیلوبیت ) می توانند پیش از پایان یافتن زمان سرویسشان با خرید بسته های ترافیک اضافه سرعت خود را مجدد به سرعتی که در ابتدا خریداری نموده بودند ارتقا دهند.

نکات مهم:
 1. به تمامی مبالغ فوق ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
 2. هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات) ۱۲۰٫۰۰۰ ریال است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
 3. ترافیک کلیه سرویس های غیرحجمی مدت دار (سه ماهه، شش ماهه و یکساله) یکجا در اختیار کاربر قرار می گیرد.
 4. با خرید سرویس های ۳ ماهه از ۳ درصد، ۶ ماهه از ۶ درصد و یکساله از ۱۰ درصد تخفیف بهره مند خواهید شد.
 5. بسته های اضافه ترافیک خریداری شده بدون هیچ محدودیت زمانی به تمامی دوره های بعد منتقل می شود.
 6. حجم باقیمانده سرویس های عادی غیرحجمی به دوره ی بعدی منتقل نمی شود.
 7. سرعت سرویس بر روی همان سرعتی که فروخته شده است محدود خواهد شد یعنی سرعت سرویس بیشتر از سرعت اسمی آن باز نیست، برای مثال کاربر با انتخاب سرویس ۸ مگ بصورت واقعی روی سرعت ۸ مگ ( ۹۵% تضمینی ) محدود خواهد شد و سرعتی بالاتر دریافت نخواهد کرد.
 8. در صورت درخواست مشترک، هزینه نصب حضوری ۲۵۰۰۰ تومان می‌باشد.

معرفی خدمات

معرفی مبناتلکام

شرکت گسترش ارتباطات مبنا در سال ۱۳۸۴ با شماره ثبت ۲۶۰۸۷۳ توسط مدیران هفت شرکت مطرح اینترنتی ایران و به منظور ارائه خدمات وسیع در حوزه اطلاع رسانی، اینترنت و تجارت الکترونیک تأسیس گردید.

این شرکت از زمان تأسیس، با راه اندازی و گسترش شبکه خود در تهران و دیگر شهرها بستر مناسبی برای ارائه خدمات به مشتریان خود فراهم آورده است.

شرکت مبناتلکام در سال ۱۳۸۸ با راه اندازی مرکز داده ها (Data Center) اختصاصی خود با بهره گیری از جدیدترین فن آوری موجود از شرکتهای Juniper ,Cisco ,Bluecoat ,Dell ,APC و … بالاترین استاندارد کیفیت خدمات (QOS) پایداری (Stability) و محافظت (Protection) را برای مشتریان خود فراهم آورده است.

همچنین با گردهم آمدن تنی چند از برترین های صنعت IT در هسته مرکزی شبکه فنی و نیز تیم پرقدرت نصب و راه اندازی تجهیزات و شبکه های بی سیم  و تیم قوی در حوزه بازاریابی و فروش به شرکتی بسیار قدرتمند در حوزه ارائه خدمات IT تبدیل شده است.

شرکت گسترش ارتباطات مبنا دارای مجوز رسمی FCP به شماره : ۱۳−۹۴−۱۰۰ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران ( www.cra.ir ) می باشد.

در مورد خدمات ما سوالی دارید ؟

منتظر سوالات، نظرات و پیشنهادات شما هستیم…