یکساله

۳۰۰,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۳۶۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۷۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۱۰ مگابیت بر ثانیه

شش ماهه

۱۵۰,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۱۵۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۱۰ مگابیت بر ثانیه

سه ماهه

۹۰,۰۰۰تومان
 • ۸ مگابیت بر ثانیه
 • ۹۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۱۰ مگابیت بر ثانیه

سه ماهه

۷۵,۰۰۰تومان
 • ۴ مگابیت بر ثانیه
 • ۵۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۶ مگابیت بر ثانیه

۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۱۰۲,۶۰۰تومان
 • ۴۸ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۹۶ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۴ مگابیت بر ثانیه

۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۵۴,۱۵۰تومان
 • ۲۴ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۸ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۴ مگابیت بر ثانیه

۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۲۸,۵۰۰تومان
 • ۱۲ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۴ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۴ مگابیت بر ثانیه

۱ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۱۶۲,۰۰۰تومان
 • ۹۶ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۹۲ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۵ مگابیت بر ثانیه

۱ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۸۵,۵۰۰تومان
 • ۴۸ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۹۶ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۵ مگابیت بر ثانیه

۱ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۴۵,۰۰۰تومان
 • ۲۴ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۸ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۵ مگابیت بر ثانیه

۲ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۲۱۶,۰۰۰تومان
 • ۱۴۴ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۸۸ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۶ مگابیت بر ثانیه

۲ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۱۱۴,۰۰۰تومان
 • ۷۲ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۴۴ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۶ مگابیت بر ثانیه

۲ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۶۰,۰۰۰تومان
 • ۳۶ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۷۲ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۶ مگابیت بر ثانیه

۳ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۳۱۸,۶۰۰تومان
 • ۲۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۸ مگابیت بر ثانیه

۳ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۱۶۸,۱۵۰تومان
 • ۱۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۸ مگابیت بر ثانیه

۳ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۸۸,۵۰۰تومان
 • ۶۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۸ مگابیت بر ثانیه

۳ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۲۹,۵۰۰تومان
 • ۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۸ مگابیت بر ثانیه

۴ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۴۰۵,۰۰۰تومان
 • ۳۶۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۷۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۸ مگابیت بر ثانیه

۴ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۲۱۳,۷۵۰تومان
 • ۱۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۳۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۸ مگابیت بر ثانیه

۴ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۱۱۲,۵۰۰تومان
 • ۹۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۸ مگابیت بر ثانیه

۴ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۳۷,۵۰۰تومان
 • ۳۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۸ مگابیت بر ثانیه

۸ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۵۴۰,۰۰۰تومان
 • ۱۰۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۱۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۸ مگابیت بر ثانیه

۸ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۲۸۵,۰۰۰تومان
 • ۵۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۰۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۸ مگابیت بر ثانیه

۸ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۱۵۰,۰۰۰تومان
 • ۲۷۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۵۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۸ مگابیت بر ثانیه

۸ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۵۰,۰۰۰تومان
 • ۹۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۸ مگابیت بر ثانیه

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۸۶۴,۰۰۰تومان
 • ۲۴۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۸۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۱۶ مگابیت بر ثانیه

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۴۵۶,۰۰۰تومان
 • ۱۲۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۴۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۱۶ مگابیت بر ثانیه

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۲۴۰,۰۰۰تومان
 • ۶۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۱۶ مگابیت بر ثانیه

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۸۰,۰۰۰تومان
 • ۲۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۱۶ مگابیت بر ثانیه

۴ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۸۱۰,۰۰۰تومان
 • ۲۴۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۸۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۸ مگابیت بر ثانیه

۴ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۴۲۷,۰۰۰تومان
 • ۱۲۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۴۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۸ مگابیت بر ثانیه

۴ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۲۲۵,۰۰۰تومان
 • ۶۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۸ مگابیت بر ثانیه

۴ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۷۵,۰۰۰تومان
 • ۲۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۸ مگابیت بر ثانیه

۸ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۱,۰۳۶,۸۰۰تومان
 • ۳۶۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۷۲۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۸ مگابیت بر ثانیه

۸ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۵۴۷,۲۰۰تومان
 • ۱۸۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۳۶۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۸ مگابیت بر ثانیه

۸ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۲۸۸,۰۰۰تومان
 • ۹۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۸۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۸ مگابیت بر ثانیه

۸ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۹۶,۰۰۰تومان
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۶۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۸ مگابیت بر ثانیه

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۱,۶۷۴,۰۰۰تومان
 • ۶۰۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۰۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۱۶ مگابیت بر ثانیه

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۸۷۷,۵۰۰تومان
 • ۳۰۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۶۰۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۱۶ مگابیت بر ثانیه

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۴۵۹,۰۰۰تومان
 • ۱۵۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۳۰۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۱۶ مگابیت بر ثانیه

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۱۵۳,۰۰۰تومان
 • ۵۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • حداکثر سرعت ۱۶ مگابیت بر ثانیه

۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۲۲۲,۶۰۰تومان
 • ۴۸ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۹۶ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۶۰۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۱۱۴,۱۵۰تومان
 • ۲۴ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۸ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۵۸,۵۰۰تومان
 • ۱۲ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۴ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۱۵۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۱ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۲۸۲,۰۰۰تومان
 • ۹۶ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۹۲ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۷۲۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۱ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۱۴۵,۵۰۰تومان
 • ۴۸ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۹۶ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۳۶۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۱ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۷۵,۰۰۰تومان
 • ۲۴ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۸ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۱۸۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۲ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۳۳۶,۰۰۰تومان
 • ۱۴۴ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۸۸ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۹۶۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۲ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۱۷۴,۰۰۰تومان
 • ۷۲ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۴۴ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۴۸۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۲ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۹۰,۰۰۰تومان
 • ۳۶ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۷۲ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۲۴۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۳ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۴۳۸,۶۰۰تومان
 • ۲۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۱۴۴۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۳ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۲۲۸,۱۵۰تومان
 • ۱۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۷۲۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۳ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۱۱۸,۵۰۰تومان
 • ۶۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۳۶۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۳ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۳۹,۵۰۰تومان
 • ۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۱۲۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۴ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۵۲۵,۰۰۰تومان
 • ۳۶۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۷۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۱۸۰۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۴ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۲۷۳,۷۵۰تومان
 • ۱۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۳۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۹۰۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۴ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۱۴۲,۵۰۰تومان
 • ۹۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۴۵۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۴ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۴۷,۵۰۰تومان
 • ۳۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۱۵۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۴ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۱,۰۲۶,۰۰۰تومان
 • ۲۴۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۸۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۳۰۰۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۴ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۵۳۵,۵۰۰تومان
 • ۱۲۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۴۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۱۵۰۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۴ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۲۷۹,۰۰۰تومان
 • ۶۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۷۵۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۴ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۹۳,۰۰۰تومان
 • ۲۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۲۵۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۸ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۶۶۰,۰۰۰تومان
 • ۱۰۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۱۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۲۱۶۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۸ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۳۴۵,۰۰۰تومان
 • ۵۴۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۰۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۱۰۸۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۸ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۱۸۰,۰۰۰تومان
 • ۲۷۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۵۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۵۴۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۸ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۶۰,۰۰۰تومان
 • ۹۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۱۸۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۹۸۴,۰۰۰تومان
 • ۲۴۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۸۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۳۶۰۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۵۱۶,۰۰۰تومان
 • ۱۲۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۲۴۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۱۸۰۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۲۷۰,۰۰۰تومان
 • ۶۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۹۰۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۹۰,۰۰۰تومان
 • ۲۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۴۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۸ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۱,۲۵۲,۸۰۰تومان
 • ویژه بازی های آنلاین
 • ۳۶۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۷۲۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۳۶۰۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۸ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۶۵۵,۲۰۰تومان
 • ویژه بازی های آنلاین
 • ۱۸۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۳۶۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۱۶۰۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۸ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۳۴۲,۰۰۰تومان
 • ویژه بازی های آنلاین
 • ۹۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۸۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۹۰۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۸ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۱۱۴,۰۰۰تومان
 • ویژه بازی های آنلاین
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۶۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۳۰۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۱,۴۵۸,۰۰۰تومان
 • ویژه بازی های آنلاین
 • ۶۰۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۲۰۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۴۸۰۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۷۶۹,۵۰۰تومان
 • ویژه بازی های آنلاین
 • ۳۰۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۶۰۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۲۴۰۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۴۰۵,۰۰۰تومان
 • ویژه بازی های آنلاین
 • ۱۵۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۳۰۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۱۲۰۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۱۳۵,۰۰۰تومان
 • ویژه بازی های آنلاین
 • ۵۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ۴۰۰ گیگابایت ترافیک شبانه
 • ساعات مصرف شبانه: از ۲ تا ۷ صبح
آستانه مصرف منصفانه: (Fair Usage Policy)

به حداکثر حجم مصرفی تعیین شده داخلی برای هریک از سرعت ها گفته می شود که به نام مقدار ترافیک FUP نیز نام برده می شود.

ضریب FUP (نسبت ترافیک بین المللی به داخلی)

در جهت تکریم مشترکین و افزایش سطح رضایتمندی، شرکت پارس آنلاین در نظر گرفته تا نیمی از سطح ترافیک FUP اختصاص یافته به هر سرعت را به حجم ترافیک بین المللی اختصاص دهد. ترافیک مصرفی وب سایت های داخلی به صورت نیم بها و ترافیک مصرفی پیام رسان های داخلی به صورت یک سوم بها محاسبه می شود. بدین معنی که در صورت استفاده از وب سایت های داخلی، معادل یک دوم و همچنین در صورت استفاده از پیام رسان های داخلی معادل یک سوم، از ترافیک بسته شما کسر خواهد شد.

رسیدن به وضعیت  FUP:

پس از اتمام حجم تبادل FUP تخصیص یافته سرعت سرویس به ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه کاهش می‎یابد.

خروج از وضعیت  FUP:

مشترکین پس از رسیدن به وضعیت FUP یعنی ( اتمام ترافیک و کاهش سرعت تا ۱۲۸ کیلوبیت ) می توانند پیش از پایان یافتن زمان سرویسشان با خرید بسته های ترافیک اضافه سرعت خود را مجدد به سرعتی که در ابتدا خریداری نموده بودند ارتقا دهند.

نکات مهم:
 1. به تمامی مبالغ فوق ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
 2. هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات) ۱۲۰٫۰۰۰ ریال است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
 3. ترافیک کلیه سرویس های غیرحجمی مدت دار (سه ماهه، شش ماهه و یکساله) یکجا در اختیار کاربر قرار می گیرد.
 4. با توجه به این که آستانه مصرف منصفانه، ترافیک افزوده و ترافیک شبانه (۲ تا ۷ صبح) بر حسب ترافیک بین الملل هستند، کاربران می‌توانند دو برابر از حجم در نظر گرفته شده را برای ترافیک داخلی و یا ترکیبی از ترافیک داخل و بین‌الملل استفاده نمایند.
 5. حجم باقیمانده سرویس های عادی غیرحجمی به دوره ی بعدی منتقل نمی شود.
 6. سرعت سرویس بر روی همان سرعتی که فروخته شده است محدود خواهد شد یعنی سرعت سرویس بیشتر از سرعت اسمی آن باز نیست، برای مثال کاربر با انتخاب سرویس ۸ مگ بصورت واقعی روی سرعت ۸ مگ ( ۹۵% تضمینی ) محدود خواهد شد و سرعتی بالاتر دریافت نخواهد کرد.
 7. در صورت درخواست مشترک، هزینه نصب حضوری ۲۵۰۰۰ تومان می‌باشد.

معرفی خدمات

معرفی پارس آنلاین

گروه شرکت‌های پارس‌آنلاین، به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه‌ی بخش خصوصی ارایه کننده‌ی خدمات دسترسی به اینترنت و برقراری ارتباط با شبکه‌های محلی و جهانی در ایران، توانسته است با بهره‌گیری از نیروهای کارآمد و متخصص خود و با ایجاد بزرگ‌ترین شبکه‌ی دسترسی به آخرین ابزارهای ارتباطی و اینترنتی، خدمات متنوع، کارساز و موثری را برای تمامی کاربران در سطح کشور فراهم سازد.

مهم‌ترین فعالیت‌ها و خدمات این گروه، ارایه‌ی راهکارهای متنوع برای دسترسی به اینترنت، خدمات مرکز داده‌ها همچون میزبانی وب، اشتراک فضا، سرور اختصاصی، سرور ابری (cloud) و … است.

خانواده بزرگ مشتریان گروه شرکت های پارس آنلاین از مجموعه ای افزون بر ۱میلیون نفر از استفاده کنندگان خدمات اینترنت پرسرعت (ADSL و VDSL) و بیش از یک هزار سازمان و موسسه خصوصی و دولتی استفاده کننده از خدمات سازمانی پارس آنلاین در اقصی نقاط کشور تشکیل شده است.

در مورد خدمات ما سوالی دارید؟

منتظر سوالات، نظرات و پیشنهادات شما هستیم…