شاتل

۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۱۳۵,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۸.۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۱۷ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۷۱,۲۵۰تومان
 • ماهانه ۸.۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۱۷ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۳۷,۵۰۰تومان
 • ماهانه ۸.۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۱۷ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۱۲,۵۰۰تومان
 • ماهانه ۸.۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۱۷ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۱ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۲۱۶,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۱۳ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۲۶ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۱ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۱۱۴,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۱۳ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۲۶ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۱ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۶۰,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۱۳ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۲۶ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۱ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۲۰,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۱۳ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۲۶ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۲ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۲۷۰,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۱۷ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۳۴ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۲ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۱۴۲,۵۰۰تومان
 • ماهانه ۱۷ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۳۴ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۲ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۷۵,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۱۷ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۳۴ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۲ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۲۵,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۱۷ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۳۴ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۳ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۳۷۸,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۲۳.۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۴۷ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۳ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۱۹۹,۵۰۰تومان
 • ماهانه ۲۳.۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۴۷ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۳ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۱۰۵,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۲۳.۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۴۷ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۳ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۳۵,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۲۳.۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۴۷ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۴ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۴۳۲,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۳۱.۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۶۳ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۴ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۲۲۸,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۳۱.۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۶۳ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۴ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۱۲۰,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۳۱.۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۶۳ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۴ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۴۰,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۳۱.۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۶۳ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۸ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۵۴۰,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۴۲ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۸۴ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۸ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۲۸۵,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۴۲ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۸۴ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۸ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۱۵۰,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۴۲ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۸۴ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۸ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۵۰,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۴۲ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۸۴ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۸۶۴,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۶۳ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۱۲۶ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۴۵۶,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۶۳ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۱۲۶ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۲۴۰,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۶۳ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۱۲۶ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۸۰,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۶۳ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۱۲۶ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۱۶۸,۴۸۰تومان
 • ماهانه ۱۳.۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۲۷ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۸۸,۹۲۰تومان
 • ماهانه ۱۳.۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۲۷ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۴۶,۸۰۰تومان
 • ماهانه ۱۳.۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۲۷ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۱۵,۶۰۰تومان
 • ماهانه ۱۳.۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۲۷ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۱ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۲۷۰,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۲۱ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۴۲ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۱ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۱۴۲,۵۰۰تومان
 • ماهانه ۲۱ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۴۲ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۱ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۷۵,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۲۱ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۴۲ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۱ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۲۵,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۲۱ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۴۲ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۲ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۳۳۶,۹۶۰تومان
 • ماهانه ۳۴.۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۶۹ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۲ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۱۷۷,۸۴۰تومان
 • ماهانه ۳۴.۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۶۹ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۲ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۹۳,۶۰۰تومان
 • ماهانه ۳۴.۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۶۹ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۲ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۳۱,۲۰۰تومان
 • ماهانه ۳۴.۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۶۹ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۳ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۴۷۱,۹۶۰تومان
 • ماهانه ۳۹.۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۷۹ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۳ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۲۴۹,۰۹۰تومان
 • ماهانه ۳۹.۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۷۹ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۳ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۱۳۱,۱۰۰تومان
 • ماهانه ۳۹.۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۷۹ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۳ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۴۳,۷۰۰تومان
 • ماهانه ۳۹.۵ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۷۹ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۴ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۵۴۰,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۸۴ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۱۶۸ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۴ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۲۸۵,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۸۴ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۱۶۸ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۴ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۱۵۰,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۸۴ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۱۶۸ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۴ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۵۰,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۸۴ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۱۶۸ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۸ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۶۷۵,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۱۸۴ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۳۶۸ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۸ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۳۵۶,۲۵۰تومان
 • ماهانه ۱۸۴ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۳۶۸ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۸ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۱۸۷,۵۰۰تومان
 • ماهانه ۱۸۴ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۳۶۸ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۸ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۶۲,۵۰۰تومان
 • ماهانه ۱۸۴ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۳۶۸ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۱۲ ماهه

۱,۰۸۰,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۳۶۸ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۷۳۶ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۶ ماهه

۵۷۰,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۳۶۸ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۷۳۶ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۳ ماهه

۳۰۰,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۳۶۸ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۷۳۶ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح

۱۶ مگابیت بر ثانیه | ۱ ماهه

۱۰۰,۰۰۰تومان
 • ماهانه ۳۶۸ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • ماهانه ۷۳۶ گیگابایت ترافیک داخلی
 • ساعات مصرف شبانه: از ۱ تا ۸ صبح
آستانه مصرف منصفانه: (Fair Usage Policy)

به حداکثر حجم مصرفی تعیین شده داخلی برای هریک از سرعت ها گفته می شود که به نام مقدار ترافیک FUP نیز نام برده می شود.

ضریب FUP (نسبت ترافیک بین المللی به داخلی)

در جهت تکریم مشترکین و افزایش سطح رضایتمندی، شرکت شاتل در نظر گرفته تا نیمی از سطح ترافیک FUP اختصاص یافته به هر سرعت را به حجم ترافیک بین المللی اختصاص دهد. ترافیک مصرفی وب سایت های داخلی به صورت نیم بها و ترافیک مصرفی پیام رسان های داخلی به صورت یک سوم بها محاسبه می شود. بدین معنی که در صورت استفاده از وب سایت های داخلی، معادل یک دوم و همچنین در صورت استفاده از پیام رسان های داخلی معادل یک سوم، از ترافیک بسته شما کسر خواهد شد.

رسیدن به وضعیت  FUP:

پس از اتمام حجم تبادل FUP تخصیص یافته سرعت سرویس به ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه کاهش می‎یابد.

خروج از وضعیت  FUP:

مشترکین پس از رسیدن به وضعیت FUP یعنی ( اتمام ترافیک و کاهش سرعت تا ۱۲۸ کیلوبیت ) می توانند پیش از پایان یافتن زمان سرویسشان با خرید بسته های ترافیک اضافه سرعت خود را مجدد به سرعتی که در ابتدا خریداری نموده بودند ارتقا دهند.

نکات مهم:
 1. به تمامی مبالغ فوق ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
 2. هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات) ۱۲۰٫۰۰۰ ریال است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
 3. در اشتراک‌های بیش از یک ماه امکان استفاده‌ از مجموع  ترافیک دوره در یک ماه وجود ندارد بلکه در هر ماه بعد از مصرف ترافیک آستانه، سرعت سرویس‌ به حد قانونی تغییر می‌کند.
 4. به آستانه مصرف هر یک از سرویس‌ها ۵% ترافیک بیش‌تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است.
 5. حجم باقیمانده سرویس های عادی غیرحجمی به دوره ی بعدی منتقل نمی شود.
 6. سرعت سرویس بر روی همان سرعتی که فروخته شده است محدود خواهد شد یعنی سرعت سرویس بیشتر از سرعت اسمی آن باز نیست، برای مثال کاربر با انتخاب سرویس ۸ مگ بصورت واقعی روی سرعت ۸ مگ ( ۹۵% تضمینی ) محدود خواهد شد و سرعتی بالاتر دریافت نخواهد کرد.
 7. در صورت درخواست مشترک، هزینه نصب حضوری ۲۵۰۰۰ تومان می‌باشد.

معرفی خدمات

معرفی شاتل

گروه شرکت‌های شاتل ( گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل )، بزرگ‌ترین مجموعه‌ی فعال در حوزه‌ی ارایه‌ی خدمات دسترسی به اینترنت و راهکارهای ارتباطی اینترنتی در کشور است که توانسته است طی سال‌های فعالیت خود، خدمات کارسازی را در این حوزه به مشتریان سراسر کشور ارایه کند. شاتل اولین ارایه‌کننده‌ی خدمات +ADSL2 در کشور است.

گروه شرکت‌های شاتل با بیش از ۱۳۰۰ نفر نیروی انسانی متخصص، با گسترش دامنه­‌ی توزیع خدمات خود در استان­‌های مختلف از طریق نزدیک به ۴۰۰ دفتر نمایندگی، یک هزار عامل فروش و بیش از ۲۵۰۰ نفر نیروی انسـانی توانسته است سراسر کشور را تحت پوشش خدمات خود قرار دهد و بزرگ‌ترین سهم از مشتریان بازار اینترنت و خدمات تکمیلی آن در کشور را به‌ویژه در حوزه‌ی ارایه‌ی خدمات اینترنت پرسرعت +ADSL2 به خویش اختصاص دهد.

در مورد خدمات ما سوالی دارید؟

منتظر سوالات، نظرات و پیشنهادات شما هستیم…